Kurs pozyskiwania funduszy i zarządzania projektami w MŚP

DLA KOGO KURS JEST PRZEZNACZONY?

Szkolenie przygotowuje Uczestnika/czkę pod względem praktycznym i teoretycznym z zakresu pozyskiwania funduszy i zarządzania projektami, a także umożliwia (w cenie kursu) uzyskanie kwalifikacji i certyfikatu pozwalających na wykonywanie zawodu.

JAKI JEST CZAS TRWANIA KURSU?

30 godzin

JAKI JEST TRYB KURSU?

Szkolenie może zostać przeprowadzone w trybach: stacjonarnym wieczorowym/dziennym; e-learningowym; hybrydowym (połączeniu trybu stacjonarnego i e-learningowego). Tryb kursu dostosowany jest do programu szkolenia i potrzeb Uczestnika.

SYLABUS

 • Warunki prawne w realizacji wsparcia finansowego
 • Rodzaje interwencji w aspekcie regionalnym i krajowym
 • Zasady pozyskiwania funduszy
 • Etapy zarządzania projektami:
  • Kreowanie wizji projektu
  • Powołanie struktury zarządzającej projektem
  • Metodyka planu inwestycyjnego
  • Analiza zasobów finansowych i szacowanie kosztów
  • Opracowanie budżetu projektowego
  • Analiza wykonalności projektu
  • Sporządzenie ramowego harmonogramu projektu
  • Określenie szczegółowych zadań projektu i określenie ich logicznej kolejności
  • Dokonanie podziału obowiązków w zespole projektowym
  • Wyznaczenie osób odpowiedzialnych za inspekcję realizowanego projektu
  • Kryteria oceny projektów
  • Zestawienie wyników kontroli z założeniami planu projektu
 • Dokumentacja projektowa – moduł praktyczny:
  • Zasady pisania wniosków o wparcie finansowe z dostępnych funduszy
  • Zasady sporządzania biznesplanu w projekcie inwestycyjnym
  • Studium najczęściej popełnianych błędów projektowych

CZY PO UKOŃCZENIU KURSU MOŻNA UZYSKAĆ CERTYFIKAT? 

Tak, możliwe jest uzyskanie certyfikatu EVCC.

JAK MOGĘ ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE?

Więcej informacji i formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie portal.szkolen.pl.